ලෝකයේ ස්ථාන රැසක මතුවූ භූ පැලුම් විනාශයක ඇරඹුමද ?

ලොව පුරා වරින් වර විවිධ අසාමාන්‍ය තත්ත්වයන් මතුවනු දැකගත හැකියි. ඒ අයුරින් ලෝකයේ ස්ථාන රැසක බිහිසුණු භූ පැලුම් නිර්මාණයවී ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද නවතම තොරතුරුයි.