ලෝකය අල්ලේ නටවන අන්තර්ජාල බලවත්තු

ලෝකයේ ප්‍රබල සමාජ මාධ්‍ය අද වන විට ජන ජීවිතයට දැඩි බලපෑම් එල්ල කරමින් පවතිනවා.මේ එවන් දැවැන්තයන්ගේ කතාවයි.