ලෝකය වටේ පැයෙන් යන්න සුපිරි යානයක් හදයි

ලෝකය වටේ පැයකින් ගමන් කළ හැකි සුපිරි යානයක් මේ වන විට නිෂ්පාදනය කරමින් පවතිනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.

W3Schools