ලෝකාන්තයට යන්න කේබල් කාර් පද්ධතියක්

ලෝකාන්තය ලංකාවේ සුන්දර හා සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් වනවා. එහි යා හැකි පරිදි ඉදිවන කේබල් කාර් පද්ධතිය පිළිබද කතාවයි මේ.