ලෝකෙම සල්ලිවලින් භාගයක් 8 දෙනෙක්ගේ සාක්කුවේ

සල්ලි හෙවත් මුදල් සැලකෙන්නේ නැතිවම බැරි දෙයක් ලෙසයි.අද වන විට ලෝකයේ මහා ධනවතුන් 2000 කට වැඩි පිරිසක් වාසය කරන අතර ඔවුන් හා මුදල් පිළිබද මෙසේ අනාවරණ කර ඇත්තේ Forbes ආයතනයයි. ඒ අනුව ලෝකයේ ධනයෙන් සියයට 50ක් පාලනය කරනු ලබන්නේ මෙම ධනවතුන් අතරින් 8 දෙනකු පමණක් බවයි ප්‍රකාශවන්නේ. මේ ඒ පිළිබද විශ්මිත කතාවයි.

 

Join wwith us :
Web : http://www.lankaanews.com/
Face book : http://facebook.com/lankaanews1
Twitter : https://twitter.com/amalalmeda
You tube : https://www.youtube.com/channel/UCcg4tDKgPLIc_x3lhWdogLg