වත්කම කෝටි 15,000 – ලෝකයේ ධනවත්ම ලාංකිකයා මෙන්න

ලෝකයේ මහා ධනවතුන් ලෙස සැලකෙන්නේ ඩොලර් බිලියන ගණනින් වත්කම් සතු ධන කුවේරයන් වනවා.එම සමාජයට එක්වීම කිසිසේත්ම පහසු කරුණක් සේ සැලකෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලංකාවේ උපත ලද තැනැත්තකු එම ධන කුවේරයින්ගේ සමාජයට එක්ව සිටින බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඩොලර් බිලියනය ඉක්මවා ධනය තමන් සතු කරගෙන සිටින ලාංකිකයාගේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *