වරාය නගරය නිසා කොලඹ ගිලා බසින කතා බොරුවක්ලු – Audio

Banner

වරාය නගරය හේතුවෙන් කොළඹ ගිලා බැසීමේ කිසිදු අනතුරක් නොමැති නමුත් ගොඩනැගිලි කිහිපයකට පමණක් බලපෑමක් ඇතිවිය හැකි බව බස්නාහිර හා මහානගර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා  පවසනවා.
වරාය නගරය හේතුවෙන් කොලඹ නගරය ගිලා බැසීමේ අවදානමක් ඇති බවට පසුගියදා ජනාධිපතිවරයා විසින්ද අදහස් පල කළා.
මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පල කළ අදහසයි.

Banner