වරිපනම් බදු අන්තර්ජාලයෙන් ගෙවන්න අවස්ථාවක්

2018 ජනවාරි 01 වන දා සිට වරිපනම් ගාස්තු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගෙවීම සඳහා නව වැඩපිළිවෙලක් සැකසීමට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය කටයුතු යොදා තිඛෙනවා.
අමාත්‍යංශ ලේකම් කමල් පද්මසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ නව ක්‍රමය යටතේ වරිපනම් ගාස්තු ගෙවීමට අමතරව ගොඩනැගිලි ගාස්තු අනුමත කිරීම/ සංවර්ධන බලපත්‍ර ලබාදීම ආදිය ද අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදු කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සකස් කරන බවයි.
පළාත් පාලන ආයතන තුළින් වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් මහජනතාවට ලබාදීම මෙහි අරමුණ බවයි ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *