වව්චර ක්‍රම නවතී / නිල ඇදුම් රෙදි යළි සිසුන්ට

පාසල් සිසුන්ට නැවත නිල ඇඳුම් රෙදි ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන්නේ පාසැල් සිසුන්ට ලබා දෙන නිල ඇඳුම් වව්චර ක්‍රමය නතර කර නැවතත් පැරණි ක්‍රමයට රෙදි ලබා දීමට තීරණය කළ බවයි.

ඒ අනුව 2019 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට පාසැල් සිසුන්ට නිල ඇඳුම් රෙදි ලබා දීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *