වසර දහස් ගණන් ආයුෂ ලබන විස්මිත යෝගින්

අද වන විට මිනිස් පරමායුෂ දැක්වෙන්නේ වසර 120කට අඩු මට්ටමක් ලෙසයි. එසේම වයස අවුරුදු 79 ට අඩු අගයක් අප රට තුල ආයු අපේක්ෂාව ලෙස සැලකෙනවා. කෙසේ වෙතත් වසර 2000 ඉක්මවා ආයු ලබා සිටින යෝගීවරුන් අදද ලෝකයේ වෙසෙන බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *