වසර 100කට පසු නුවරඑළියට හිම වැටෙයිද ?

මෙම වසරේ ගතවූ දින කිහිපය තුල පමණක් නුවරඑළිය නගරයෙන් සාමාන්‍යයෙන් වාර්තාවන අවම උෂණ්ත්වය වාර්තාවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව පසුගිය ජනවාරි 6 වනදා නුවරඑළියේ උෂ්ණත්වය වාර්තාවූයේ සෙල්සියස් අංශක 3යි දශම 6ක් ලෙසයි.
එය පසුගිය වසරේ වාර්තාවූ අඩුම උෂ්ණත්වයටද ආසන්න අගයක් වනවා.
මෙය හිම මිදෙන උෂ්ණත්වයට ආසන්න තත්ත්වයක් වීමද විශේෂත්වයක්.
කෙසේ වෙතත් 1914 වසරේ ජූලි 30 වනදා නුවරඑළිය නගරයට සෙල්සියස් අංශක සෲණ 3යි දශම 7ක සිසිල් කාලගුණයක් බලපා තිබූ අතර එහිදී හිම වැටීමේ තත්ත්වයක්ද වාර්තාවී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *