වසර 17ට ලංකාවේ දිවියන් 37ක් මරලා

පසුගිය වසර 17 තුල මෙරට දිවියන් 37 දෙනකු ඝාතනයවී ඇති බව අනාවරණවී තිබෙනවා.
ඒ අතරින් දිවියන් 25 දෙනකු ඝාතනයවී ඇත්තේ අටවන ලද උගුල්වලට හසුවීමෙනුයි.
තවත් දිවියන් 7 ක් හදුනාගත නොහැකි තත්ත්වයන් මත මියගොස් ඇති බවයි හෙළිව ඇත්තේ.
එම කාලයේදී පමණක් දිවියන් දෙදනකු වෙඩි තබා හා 3න් දෙනකු වසාදී ඝාතනය කර ඇති බවද අනාවරණවී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *