වසර 2200 කට පසු පහලවූ අෂ්ට ඵල බෝධිය

මෙරටට ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිදුන්ගේ දක්ෂිණ ශාඛාව වැඩම කර වසර 2200 ක් ඉක්මවා තිබෙනවා.එම ඉතිහාසය තුල ඒ හැර වෙනත් අෂ්ට ඵල බෝධීන් වහන්සේලා පහලවූ බවක් අසන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ.මේ වසර 2254 කට පසු ලංකාවෙන් මතුවූ එම අෂ්ට ඵල බෝධීන් වහන්සේ පිළිබද හා එම බෝධීන් වහන්සේලාගේ අතීතය පිළිබදයි.