වසර 26කින් මුඩුබිමක් වැසි වනයක් කළ විස්මිත යුවලක්

වනාන්තර විනාශය අද වන විට ලෝකයටම පොදු තත්ත්වයක් බවට පත්ව තිඛෙනවා. එහෙත් ඊට එරෙහිව කටයුතු කරන පිරිස් දැකගත හැකිවන්නේ ඉතා අඩු වශයෙනුයි. කෙසේ වෙතත් මිනිසුන් විසින් විනාශ කළ වනාන්තරයක් වසර 26 ක් පුරා වගා කරමින් අද වන විට වැසි වනාන්තරයක් බවට පත් කළ යුවලක් පිළිබද ඔබ මෙතෙක් අසා තිබුණාද ? මේ එම විස්මිත කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *