වාහනයක් හිමි සියල්ලන් බදු ගෙවීම අනිවාර්්‍යයි – Audio

රථවාහනයක් හිමි හා විදෙස් සංචාරවල නිරතවන පුද්ගලයින් වහාම ආදායම් බදු ලිපි ගොනුවක් විවෘත කළ යුතු බව දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් අයිවන් දිසානායක මහතා පවසනවා.
මේ ඒ පිළිබද ඔහු පල කළ අදහස්.