වාහනවලට කළුකුම් පිහිටයි – Video

රථවාහන සොර සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සදහා නවතම තාක්ෂණය භාවිතා කෙරෙනවා. එහෙත් ඒ වෙනුවෙන් රියදුරකු අනුගමනය කර ඇති අපූරු පියවරක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය තුල දැඩි අවධානයක් දිනාගෙන තිබෙනවා. මේ එම කළුකුම් ආරක්ෂාවයි.