වැඩිම වත්කමක් හිමි ලංකාවේ සමාගම් මෙන්න

ලංකාව තුල ඩොලර් බිලියනයක ප්‍රාග්ධනයක් සහිත සමාගම් 2ක් පවතින බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ලංකාවේ ධනවත්ම සමාගම්වල කතාවයි.

3 thoughts on “වැඩිම වත්කමක් හිමි ලංකාවේ සමාගම් මෙන්න

  1. කොටසක් වටිනාකම 1330/= ලෙස පැවසීම වැරදිමක්ද එය 130/= ද රු 100 කොටසක් 1330/= වීම අසාමාන්‍ය ලෙස පෙනේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *