වැඩිම වත්කමක් හිමි ලංකාවේ සමාගම් මෙන්න

ලංකාව තුල ඩොලර් බිලියනයක ප්‍රාග්ධනයක් සහිත සමාගම් 2ක් පවතින බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ලංකාවේ ධනවත්ම සමාගම්වල කතාවයි.