වැඩියෙන්ම මිනිසුන් මරන සතුන්ගේ රහස හෙළිවෙයි

මිනිසා ලොව වාසය කරන බුද්ධිමත්ව සත්ත්වයා ලෙස නම් කරනු ලබනවා. ඒ ස්වාභාව ධර්මය යම් ආකාරයටකින් පාලනය කිරීමට මිනිසා සමත්ව සිටීමත් සමගයි.එහෙත් මිනිසාට අභියෝග කරන සතුන්ද ලෝකයේ ජීවත්වනවා.මේ වාර්ෂිකව වැඩිම මිනිස් ඝාතන ප්‍රමාණයක් සිදුකරනු ලබන සතුන්ගේ නවතම ලයිස්තුවයි.