වැඩි කාලයක් මුහුද යට ජීවත්වන විස්මිත මිනිස් කොට්ඨාශයක්

මිනිසා සාගරය නාවික ප්‍රවාහනයට භාවිතා කළද සාගරය පත්ල මිනිස් වාසයට හිතකර ලෙසින් සැලකෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව විනාඩි කිහිපයක් දිය යට රැදී සිටීමට නම් කෘතිම ආධාරක ඒ සදහා අවශ්‍ය වන අතර නොඑසේනම් දියයට මිනිසුන්ට රැදී සිටීමට නොහැකි වන්නේ ඔක්සිජන් ලබා ගැනීමට නොහැකිවීම හේතුවෙනුයි. කෙසේ වෙතත් ලෝකයේ අනෙක් මිනිසුන්ට සාපේක්ෂව දියයට ආධාරක රහිතව වැඩිම වේලාවක් රැදී සිටීමට සමත් විස්මිත ජන කොට්ඨාශයක් පිළිබද අනාවරණයයි මේ.