වැවිලි සමාගම් 3කින් අර්ථසාධකයට කෝටි 170ක පොල්ලක්

රජයේ ප්‍රධාන වැවිලි සමාගම් 3ක් නිසි පරිදි අර්ථසාධක අරමුදල් ගෙවා නොමැති බව අනාවරණවී තිඛෙනවා.
ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය/ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව සහ ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම යන සමාගම්වලට අයත් වතු 10 ක සේවය කළ සේවක සේවිකාවන්ට මෙසේ අර්ථසාධක අරමුදල් ගෙවා නොමැති බවයි හෙළිකර ඇත්තේ.
ඒ අනුව අදාළ වැවිලි සමාගම් විසින් රුපියල් කෝටි 170 ක අර්ථ සාධක හිඟ මුදලක් ගෙවීමට ඇති බවද දැක්වෙනවා.
මේ අතරින් රුපියල් කෝටි 55 ක මුදල් නිසි පරිදි අර්ථසාධක නොගෙවීම හේතුවෙන් ඊට එක්වූ අධිභාර වනවා.