විගණකාධිපති විගණන කොමිසමේ සභාපති වෙයි

රාජ්‍ය විගණන සේවා කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස විගණකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ මහතා අද කතානායකවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.
මෙම අවස්ථාවේදී කොමිෂන් සභාවේ අනෙක් සාමාජිකයින්ද දිවුරුම් දුන් බවයි කථානායක මාධ්‍ය ඒකකය සදහන් කළේ.