විජය රජුට සම්බන්ධ නගර 2ක් ඉන්දියාවෙන් හමුවෙයි

මහාවංශය සැලකෙන්නේ ලංකාවේ ඉතිහාසය ලියා දැක්වෙන එෛතිහාසික ලේඛණය ලෙසයි.එහෙත් මහාවංශය පිළිබද විවිචේන පවා ඉදිරිපත් වනවා. කෙසේ වෙතත් මහාවංශයේ කියවෙන ලංකාවේ පලමු රජු ලෙස නම් කරන විජය රජුගේ ආගමනය සිදුවූ ඉන්දියාවේ අතීත නගර 2ක් පිළිබද රහසක් අනාවරණවී ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.