විශේෂ මහාධිකරණ පිහිටුවීමේ පනත සම්මතයි

විශේෂ මහාධිකරණ  පිහිටුවීම ඇතුළත් අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 67කින් සම්මත වුණා.

කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 119ක් ලැබුණු අතර විරුද්ධව ලැබුණේ ඡන්ද 52ක් පමණයි.
ඒ අනුව අධිකරණ කටයුතු කඩිනම් කිරීම සදහා වන විශේෂ මහාධිකරණ 3ක් පිහිටුවීමට නියමිතයි.