විසදුම් පරක්කු වුණොත් ප්‍රශ්න වැඩියි / කතානායකගෙන් නිවේදනයක්

තවදුරටත් ප්‍රමාද නොවී පවත්වා දේශපාලන අර්බුධය කඩිනමින් විසදීමට ජනාධිපතිවරයා පියවර ගත යුතු බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පවසනවා.
විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කතානායකවරයා මේ බව කියා සිටියා.