විස්සයි විස්ස ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ලංකාව 9 වන තැනට

විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාව 9 වන ස්ථානය දක්වා පසු බැස තිබෙනවා.ඒ ප්‍රසාද ලකුණු 85 ක් සහිතවයි. මේ නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලයිස්තුවයි.