වෙරළෙන් ඇම්බර් හමුවුණොත් ඔබ සැණකින් කෝටිපතියෙක්

තල්මසුන් විසින් මුහුදට එක්කරන අපද්‍රව්‍යයක් ලෝකයේ මහා ධනවතුන්ගේ සිරුරු සුවදවත් කරන විලවුන් වෙනුවෙන් යොදාගන්නා දැවැන්ත වටිනාකමකින් යුතු දෙයක් ලෙස සලකන බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ එය හමුවූ අය මොහොතකින් ප්‍රකෝටිපතියන් කරන එම විශේෂ ද්‍රව්‍යය පිළිබද කතාවයි.