ශ්‍රීලනිපය අතෙන් හා බුලත් කොළයෙන් ජන්දයට

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත හා බුලත් කොල්‍ය යන ලකුණු දෙකෙන්ම තරග කිරීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.
ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමග දේශපාලන පක්ෂ සන්ධාන ගතවී තරග කරන දිස්ත්‍රික්කවල බුලත් කොළය ලකුණෙන්ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තනිව තරග කරන දිස්ත්‍රික්ක අත ලකුණෙන් තරග කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
මහනුවර, බදුල්ල, මොනරාගල, ත්‍රිකුණාමලය, කොළඹ, නුවරඑළිය, හම්බන්තොට, බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක “ බුලත් කොළය” ලකුණෙන් තරග කිරීමට නියමිතය. අනුරාධපුර, පුත්තලම, අම්පාර, ‍පොළොන්නරුව, යාපනය, මඩකලපුව, හා කළුතර යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා “ අත” ලකුණෙන් තරග කිරීමට නියමිතයි.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් තරග කරන අපේක්ෂකයන් අද (08) ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *