සංගක්කාරගේ ලක්ෂ 38 ක අතුරුපසට ඇණවුම් රැසක්

නුවරඑළිය ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලය විසින් නිර්මාණය කර කුමාර සංගක්කාර විසින් ඔහුගේ බිරිඳට පිළිගැන්වූ ලක්ෂ 38 ක අතුරුපස සදහා ඇණවුම් රුසක් ලැබී ඇති බව වාර්තාවනවා.
එහි නිර්මාණකරු වන සූපවේදී විරාජ් ජයරත්න මහතා සදහන් කළේ ඒ අනුව අදාළ ඇණවුම් මේ වන විට සකස් කරමින් ඇති බවයි.
මෙම අතුරුපස තුල මැණිකක්ද ඇතුලත් වනවා.
නෙලුම් කුළුණේ හැඩය සහිත නිර්මාණයක්ද මීට ඇතුලත්.