සංහිදියා රාජ්‍ය ඇමති ධූරය ඒ එච් එම් ෆවුසිට/ඌවටත් නව ආණ්ඩුකාරවරයෙක්

ජාතික සමගිය හා සංහිදියාව පිළිබද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ඒ එච් එම් ෆවුසි මහතා දිවුරුම්දී තිබෙනවා.
ඒ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේදීයි.
මේ අතර ඌව පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ආරිය බණ්ඩාර රැකව මහතාද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය ප්‍රකාශ කළා.