සක්වල චක්‍රය තරු දොරටුවක් ? පෘථවි සිතියමක්ද ?

සක්වල චක්‍රය සැලකෙන්නේ ලංකාවේ පවතින සුවිශේෂ ස්ථානයක් ලෙසයි. එහි සැගවුණු අරුත බොහෝ පිරිස් විසින් විවිධ ආකාරයෙන් අර්ථකථනය කරනු ලබනවා. කෙසේ වෙතත් තරු දොරටුවක් ලෙස මෙන්ම ආධ්‍යාත්මික බලයක් සහිත තැනක් බව කියන රන්මසු උයනේ සක්වල චක්‍රය පිළිබද අතීතයේ සිට මේ දක්වා ඉදිරිපත් වන නව මතවාදයයි මේ.