සතුන් ලක්ෂයකට වතුර බෙදන ආදරණීය මිනිසා

නියගය මිනිසා මෙන්ම වන සතුන්ද දැඩි පීඩාවකට පත් කරනු ලබනවා. මේ එසේ නියගයෙන් පීඩා විදින දැවැන්ත වනෝද්‍යානයක සතුන්ට පිහිටවන හුදෙකලා මිනිසාගේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *