සතුන් සමග කතා කළ හැකි විස්මිත කාන්තාව

සතුන් සමග අදහස් හුවමාරු කර ගත හැකි මිනිසුන් අතීතයේ වාසය කළ බව කියවෙනවා.එහෙත් වර්තමානය වන විට එය සැලකෙන්නේ විශ්වාස කිරීම අපහසු කරුණක් ලෙසයි. එහෙත් සතුන් සමග කතා කිරීමේ විස්මිත හැකියාවක් හිමි විස්මිත කාන්තාවක් පිළිබද අනාවරණයයි මේ.