සන්ධානයට 105 යි / එජාපෙට 98 යි /අලුත්ම තත්ත්වය

මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතින පිල් මාරු සමග නිදහස් සන්ධානයට පාර්ලිමේන්තුවේ මේ වන විට වැඩිම සහායක හිමිව පවතිනවා.
බහුතරය වන ආසන 113ක් මේ දක්වා සම්පූර්ණ වී නොතිබුණද එම සන්ධානයට සහාය දක්වන මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව 105 ක්.
එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව මේ වන විට 106 සිට 98 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් තීරණාත්මක සාධකය විය හැකි සුලු පක්ෂ සතුව මේ වන විට පවතින ආසන සංඛ්‍යාව 22ක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *