සඳට ගිය චීන යානයෙන් නවතම අනාවරණයක්

චීනයේ දුර කලාපයේ ගවේෂණයේ නිරත චීනයේ චැනැග් ඊ 4 යානයේ නවතම අනාවරණ පිළිබද තොරතුරු එකතුවක් මෙතනින්.