සඳේ අදුරු කලාපයෙන් පළමු රහස හෙළිවෙයි

සදේ දුර කලාපයට ගමන් කර සිටින චැන්ග් ඊ 4 යානය හා එහි රෝවරය හෙට දිනයේදී මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ එම රෝවරය ලබාගත් මූලික දත්ත හරහා සිදුව ඇති අනාවරණයයි.

W3Schools