සඳේ අල සිටුවා චීනයෙන් වාර්තාවක්

සඳ වෙත ගමන් කළ චීනයේ චෙන්ග් ඊ 4 යානය විසින් සද මත කෘතිම ආවරණයක් තුල අර්තාපල් හා තෲණ වර්ගයක් වගා කිරීමට නියමිතයි.
මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

W3Schools