සඳේ දුර කලාපයේ ප්‍රබල පිපිරීමක්

සඳේ අදුරු කලාපය හෙවත් දුර කලාපය තුල ප්‍රබල පිපිරීමක් සිදුව තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.