සඳ මත අබිරහස් ගොඩනැගිලි / පර්යේෂකයින් හෙළි කරයි

සඳ සැලකෙන්නේ පෘථවියට අයත් එකම උප ග්‍රහයා ලෙසයි.කෙසේ වෙතත් පෘථවියේ පැවැත්මටද දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරන සද ජය ගැනීමට මිනිසා මේ වන විට සමත්ව ඇතත් දශක 4කින් යළි සද මතට යාමට මිනිසා පියවර ගෙන නැහැ.ඒ පිළිබද විද්‍යාඥයන් හා පර්යේෂකයින් කණ්ඩායමක් සිදුකරන රහසිගත අනාවරණයයි මේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *