සයිටම් ආයතනය අහෝසියි / රජයේ නිල තීරණය මෙන්න

සයිටම් ආයතනය අහෝසි කිරීමට රජය තීරණය කර තිඛෙනවා.
ඒ සයිටම් අර්බුධය සම්බන්ධයෙන් විසදුම් සෙවීම සදහා රජය පත් කළමිටුවේ නිර්දේශ මතයි.
ඒ අනුව සයිටම් අහෝසි කර එය ලාභ නොලබන ආයතනයක් බවට පත් කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
ඒ අනුව සයිටම් ආයතනයට අනුබද්ධ වෛද්‍ය පීඨය පමණක් අහෝසි කෙරෙන අතර එහි අධ්‍යාපනය ලැබූ සිසුන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ඉදිරි කටයුතු රජය විසින් සිදුකිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *