සයිටම් විසදුම් කඩිනම් කරන්න ත්‍රෛනිකායික නාහිමිවරු ඉල්ලයි

සයිටම් අර්බුධය සම්බන්ධයෙන් විසදුම් ප්‍රමාදවීම ගැටලු රැසක් මතුකරන්නක් බව ත්‍රෛීනිකායික මහනායක හිමිවරුන් අවදාරණය කරනවා. මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මහනායක හිමිවරුන් ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකර ඇති ලිපියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *