සහරා කාන්තාරය මරුට / එක රැයෙන් අඩියක් හිමෙන් වැසෙයි

සහරාව සැලකෙන්නේ මරු කතරක් ලෙසයි. ලොව 3න් වන විශාලතම කාන්තාරය වන සහරාව මිනිසාට අහිතකර මට්ටමේ දැඩි උණුසුමක් පවතින කලාපයක් ලෙසද හැදින්වෙනවා. එහෙත් මේ වන විට එම තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්වී ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ අඩියක් හිමෙන් වැසුණු නුවරඑළියට සමාන කාලගුණයක් පවතින බව කියන සහරා කාන්තාරයේ නවතම විශ්මයයි.