සිත දියුණු කළ ජපන් තෙරණිය දේශපාලන නායකයන්ට කියු අනාවැකි

Banner

ජපානයේ මියෝ අයි තෙරණිය සැලකෙන්නේ අනාගතය හා අතීතය මැනවින් දැකීමේ හැකියාවකින් යුතු සිත දියුණු කළ මහ තෙරණියක් ලෙසයි. ඇය පසුගිය මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි අතර මේ එහිදී එතුමිය විසින් රටට හා රටේ නායකයින්ට සිදුකළ අනාවැකි හා අතීත ප්‍රකාශයි.

 

Banner