සිත දියුණු කළ ජපන් තෙරණිය දේශපාලන නායකයන්ට කියු අනාවැකි

ජපානයේ මියෝ අයි තෙරණිය සැලකෙන්නේ අනාගතය හා අතීතය මැනවින් දැකීමේ හැකියාවකින් යුතු සිත දියුණු කළ මහ තෙරණියක් ලෙසයි. ඇය පසුගිය මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි අතර මේ එහිදී එතුමිය විසින් රටට හා රටේ නායකයින්ට සිදුකළ අනාවැකි හා අතීත ප්‍රකාශයි.