සිත දියුණු කළ ජපාන තෙරණියකගෙන් ලංකාව ගැන අනාවැකි

ලාංකිකයින් ලෙස අප මෙරට අනාගතය පිළිබද දැන ගැනීමේ දැඩි අපේක්ෂාවකින් පසුවනවා. මේ දීර්ඝ කාලීනව භාවනාවෙන් ඉහල ආධ්‍යාත්මික ඵල ලබා සිටින ජපානයේ ප්‍රකට මහා තෙරණියන් වහන්සේ නමක් මෙරටට වැඩම කර මෙරට අනාගතය පිළිබද තමන් දකින ආකාරය හෙළිකල ආකාරයයි. මෙම වීඩියෝව අවසානයේ එය එතුමියගේ හඩින්ම ඇසීමට අවස්ථාව පවතිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *