සිරිපා වනයේ අද්භූත පලතුරු උයන හා යක්ෂණියගේ ගල් ගුහාව

සිරිපා අඩවිය සැලකෙන්නේ මෙරට පූජනීය හා විස්මිත කලාපයක් ලෙසයි. එම කලාපයේ විස්මයන් පිළිබද අප මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදී ඔබ වෙත කරුණු අනාවරණ කළා. සිරිපා අඩවියේ යෝගී භික්ෂුවක් සමග කෘතියෙන් අනාවරණ කරනු ලැබූ තවත් තොරතුරු කිහිපයක් අප මෙසේ ඔබ වෙත අනාවරණ කරනු ලබනවා.