සිසුන් 33163ක් ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණ පන්නලා

2017 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් 350462 න් සිසුන් 33163ක් දිස්ත්‍රික්ක කඩඉම් ලකුණු ප්‍රමාණයට ඉහළ ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මීට අමතරව ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමත් ලකුණු ලෙස සැලකෙන ලකුණු 70ට වඩා 243236ක් ලබගෙන ඇති අතර, ප්‍රතිශතයක් ලෙස එය 69.40ක් බව එම විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළා.

කඩඉම් ලකුණු ඉක්මවා ඉහළින්ම ලකුණු ලබාගත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සිටිනා පාසල් පිහිටි පළාත් ලෙස, වයඹ, උතුර, සබරගමුව, දකුණ සහ උතුරු මැද පළාත් නම් කර තිඛෙනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *