සීගිරියට පිවිසෙන රහස් දොරටුවක් හමුවෙයි

සීගිරිය ලාංකිකයන්ගේ අභිමානවත් බව ලෝකයට හෙළිකරනු ලබන සුවිශේෂ නිර්මාණයක් වනවා. එහි සැගවුණු බොහෝ දේ අදටද පවතින්නේ වර්තමාන ලෝකයට අභිරහසක් ලෙසයි. මේ විස්මිත සීගිරියෙන් හමුව ඇති ඊට පිවිසෙන රහස් දොරටුවේ කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *