සීගිරියට බලෙන් දෙන්න යන කේබල් කාර්

සීගිරිය සැලකෙන්නේ ලාංකීය අභිමානය ලෝකය හමුවේ පෙන්නුම් කරන විස්මිත භූමියක් ලෙසයි. මේ එහි කේබල් කාර් පද්ධතියක් ඉදිකිරීමට තැත් කිරීම පිළිබද නොකී කතාවයි.