සීගිරියේ සැගවුණු දසුන දකින්න – ඔබටත් අවස්ථාවක්

සීගිරිය ලාංකීය අභිමානය හෙළිකරන විස්මිත භූමියක් වනවා. එහි මෙතෙක් සැගවුණු හිරු උදාවේ දසුන දැක ගැනීමට ඔබට හිමිවන අවස්ථාව පිළිබද අනාවරණයයි මේ.