සීගිරි ළදුන් දරුණුයි / සීගිරි ගීයෙන් හෙළිවෙයි

සීගිරිය නම් වන්නේ ලොව විස්මිත නිර්මාණයක් ලෙසයි. එහි සාධක තුලින් මෙරට අතීත සංස්කෘතිය හා ලාංකිකයා පිළිබදවද හෙළිවන අතර මේ එවන් අනාවරණයක කතාවයි.