සීතාවක නගර සභාවේ පොහොට්ටුවේ අය වැය පරාදයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි සීතාවකපුර නගර සභාවේ 2019 වසර සඳහා වූ අය වැය අද පරාජයට පත් වුණා.
එහිදී පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් 11 දෙනා අයවැයට පක්ෂ වූ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 11 දෙනා හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයා අයවැයට විරුද්ධව ජන්දය භාවිතා කළා.
ඒ අනුව එක් වැඩි ජන්දයකින් සීතාවකපුර නගර සභාවේ 2019 අය වැය පරාජයට පත්වුණා.